แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย

กองสนับสนุนการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Multi Disciplinary Laboratory Section,

Support Division, Phramongkutklao College of Medicine


วิสัยทัศน์

เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตราฐาน

เป็นประตูสู่การเรียนรู้และการวิจัยของบุคลากรพระมงกุฎเกล้า


To be an efficient qualifiend medical laboratory unit and

the gate-way in learning and researching resources of Pharamongkutklao workers


พันธกิจ

1. ให้การสนับสนุนการฝึกศึกษาของ นักเรียนแพทย์(นพท./นศพ.) และนักเรียนพยาบาล

2. ให้การสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์พระมงกุฎเกล้า

3. บริการทางวิชาการแก่สังคม

4. รวบรวมสถิติผลงาน วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน

5. งานที่ได้รับมอบหมาย


1. To support for the study training of medical students and students.

2. To support for researching of Pharamongkutklao instrutors.

3. To provide academic services to the society.

4. To collcet and analyze statistic worksheets and reports.

5. To do takes assigned.


เป้าประสงค์ของหน่วย

1. มีระบบสนับสนุนการฝึกศึกษาทางด้านห้องปฏิบัติการสำหรับ นักเรียนแพทย์ ที่ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้ทันสมัย เพียงพอ ต่อเนื่อง ทันเวลา ถูกต้องสนองตอบต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้การผลิตบัณฑิตแพทย์ ของวพม. มีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรมของแพทยสภา

2. มีระบบสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ สำหรับอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้ ทันสมัย เพียงพอ ต่อเนื่อง ทันเวลา ถูกต้อง สนองตอบต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทางด้านห้องปฏิบัติการแก่อาจารย์และบุลากรอื่นๆ ภายใน วพม. ที่จะนำไปสู่การพัฒนา วพม. ให้มีคุณภาพ


1. There is a supportive system for the study training of PCM medical students that meets to the needs of user units properly perfect and sufficient respond to the mission effectively so that will support the process of PCM medical graduates production to be qualified by the Medical Council Of Thailand's standard.

2. There is a supportive system for the researches and academic services for instructors and related units that meets to their needs respond to the mission effectively for developing and enhancing the laboratory knowledge of PCM instructors and others to promote PCM's quality.

หน่วยงานภายใน

แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย

กองสนับสนุนการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าบก.ผปจ.กสน.วพม.

ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการกำลังพล บำเหน็จความชอบ สิทธิประโยชน์กำลังพล รวมทั้งงานด้านการส่งกำลัง ภายในแผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย

หน่วยสัตว์ทดลอง

ชั้น 8 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน

สนับสนุนสัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอนของ นพท./นศพ.

ห้องปฏิบัติการชั้น 2

ชั้น 2 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน ให้การสนับสนุนการศึกษาทางด้านห้องปฏิบัติการของภาควิชาปรีคลินิกของ นพท./นศพ. และ นรพ.

ห้องปฏิบัติการชั้น 3

ชั้น 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน

ให้การสนับสนุนการศึกษาทางด้านห้องปฏิบัติการของภาควิชาปรีคลินิกของ นพท./นศพ. และ นรพ.

ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

ชั้น 3 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน

ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource Center)

ข้อมูลกำลังพล

แผนกห้องปฏิบัติการและวิจัย

กองสนับสนุนการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพ.อ.หญิง เพชรา  ทัศนา

หน.ผปจ.กสน.วพม.


นายทหารชั้นสัญญาบัตร

พ.อ.หญิง กฤติกา  ชุมพลบัญชร

นกป.พบ.ชรก ผปจ.กสน.วพม./

ผช.ผอ.วพม.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พ.ท.ราชภัฏ  โคกเกษม

ประจำแผนก ผปจ.กสน.วพม.

พ.ท.หญิง มนต์จันทร์  พรวรชิตพงษ์

ประจำแผนก ผปจ.กสน.วพม.


พ.ต.กรกฎ  แสงเกตุ

ประจำแผนก ผปจ.กสน.วพม.

ร.ท.จรัญ  เต่าแก้ว

นายทหารชำนาญการ


นายทหารชั้นประทวน

จ.ส.อ.วชิระ  พิมพา

นายสิบห้องปฏิบัติการ

จ.ส.อ.วิโรจน์  นันตะทัย

นายสิบห้องปฏิบัติการ

จ.ส.อ.หญิง ดุษณี  อิ่มอร่าม

เสมียน บก.ผปจ.กสน.วพม.


จ.ส.อ.พิพัฒน์  สุขสำราญ

นายสิบห้องปฏิบัติการ

ส.ต.ปฐพี  สิงหะ

นายสิบห้องปฏิบัติการ


ลูกจ้างประจำ

นางสาวบุญเลี้ยง  แนวทอง

พนักงานสูทกรรม

ช่วยราชการ ผปจ.กสน.วพม.

นางวันเพ็ญ  ท้วมมัย

พนักงานสูทกรรม

ช่วยราชการ ผปจ.กสน.วพม.

นางจุฬาลักษณ์  แสงโชติ

พนักงานห้องทดลอง


พนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวปวิตรา  ขัติยะวุฒิ

พนักงานราชการ/หน่วยสัตว์ทดลอง

นายบุญยิ่ง  บุญศรี

พนักงานราชการ/งานห้องปฏิบัติการ ชั้น2

นางสาววราภรณ์  บาศรี

พนักงานราชการ/งานห้องปฏิบัติการ ชั้น2


นางสาวชชิรา  ม่วงศรี

พนักงานราชการ/งานห้องปฏิบัติการ ชั้น2

นางสาวสุภาภรณ์  ไร่สอ

ลูกจ้างชั่วคราว/หน่วยสัตว์ทดลอง

นางสาวพรวิภา  สุวรรณไตร

ลูกจ้างชั่วคราว/หน่วยสัตว์ทดลอง

นายกิตติศักดิ์  ชื่นกลิ่นธูป

พนักงานราชการ/ปฏิบัติงาน บก.ผปจ.กสน.วพม.

ติดต่อเรา

เบอร์โทร ติดต่อ
99426 หน.ผปจ.กสน.วพม.
93625 บก.ผปจ.กสน.วพม.
99425 พ.อ.หญิง กฤติกา ชุมพลบัญชร
93624 หน่วยสัตว์ทดลอง
93737 ห้องปฏิบัติการ ขั้น2 (สรีรวิทยา)
93600 ห้องปฏิบัติการ ชั้น2 (ชีวเคมี)
93601 ห้องปฏิบัติการ ชั้น3
99424 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้